Skip links
egalitatea de șanse

Măsuri privind respectarea principiilor orizontale de IMPACT: egalitatea de șanse și nediscriminarea

Egalitatea de șanse și nediscriminarea fac parte din setul principiilor orizontale promovate și aplicate în cadrul proiectului IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor, POCU/908/1/3/150659, proiect implementat de Asociația Brahma în regiunea de Dezvoltare Sud-Est. Acestea reprezintă valori de bază ale Uniunii Europene, teme orizontale POCU 2014-2020 și premise importante pentru o creștere economică bazată pe inovare, incluziune socială și sustenabilitate.

Despre egalitatea de șanse

Egalitatea de șanse înseamnă a trata oamenii în mod corect și fără prejudecăți, dar și a crea condiții care să încurajeze, să aprecieze diversitatea și să promoveze demnitatea în mediul de lucru și în societate. Cu alte cuvinte, egalitatea de șanse urmărește asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viața economică, politică şi socială, fără deosebire de gen, origine etnică, religie, vârstă, dizabilități sau orientare sexuală.

Despre nediscriminare

Conform Declarației Universale a Drepturilor Omului „fiecare om se poate prevala de toate drepturile proclamate în Declarație fără niciun fel de deosebire, ca de pildă, deosebirea de rasă, culoare, gen, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări”.

Egalitate de șanse și nediscriminare cu IMPACT

Încă de la început, proiectul IMPACT și-a stabilit măsuri concrete pentru a contribui la temele orizontale POCU 2014-2020, cu respectarea prevederilor din documentele strategice care fac referire la egalitatea de șanse și de gen la nivel european, și anume Strategia cadru – Nediscriminare și șanse egale pentru toți, Strategia UE 2020, Constituția României (L202/2002), precum și Codului Muncii și legislația privind egalitatea de șanse și de tratament între femei si bărbați (L229/2015) în cadrul întreprinderilor finanțate prin proiect.

Este vorba despre măsuri ce se referă la procesul de recrutare și selectare privind membrii echipei proiectului pe baza exclusivă a criteriilor de calificare și experiență, fără considerente bazate pe gen. La fel și procesul de selectare a grupului țintă, acesta se face pe baza exclusivă a condițiilor obligatorii menționate în Ghidul Solicitantului și a principiului ocupării locurilor disponibile pe principiul „primul venit-primul servit”.

În egală măsură, procesul de selectare a celor nouă planuri de afaceri ce vor primi subvenții sub forma de micro-granturi se va realiza cu ajutorul exclusiv al procedurilor și criteriilor de evaluare menționate în Schema de minimis, fără considerente bazate pe rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, nivel de bunăstare socială, gen, vârstă, orientare sexuală, stare de sănătate, handicap, precum și orice alt criteriu ce are ca scop îngrădirea condițiilor de egalitate a drepturilor omului.

Principiile și măsurile descrise mai sus caută să asigure egalitatea de șanse pentru toți, astfel încât fiecare persoană să-și poată realiza potențialul, atât pe piața muncii, cât și în afara acesteia. Proiectul IMPACT, prin respectarea și aplicarea în mod adecvat a măsurilor asumate, poate juca un rol important în schimbarea atitudinilor și a comportamentelor oamenilor.

Proiectul IMPACT este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 1: Inițiativa „Locuri de muncă pentru tineri” Obiectiv tematic 8; Prioritatea  de  investiție 8.ii; Apel de proiecte: POCU/908/1/3/ Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2.

 

Mai multe informații legate de proiectul IMPACT găsiți pe www.impact-brahma.ro.

 

Leave a comment