Skip links

IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

DETALII

SCOP

Proiectul „IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” are drept scop general creșterea gradului de ocupare a 400 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, care nu urmează nicio formă de educație sau formare, cu rezidența în regiunea Sud-Est, cu accent pe cei din mediul rural (minim 200 de tineri, 50%), pe cei aparținând minorității roma (minim 200 de tineri, 50%) şi pe cei profilați de către SPO în categoriile C şi D (minim 120 de tineri greu ocupabili și foarte greu ocupabili, 30%), prin triada educație-formare-ocupare și aplicarea garanției pentru tineret.

Proiectul IMPACT contribuie la realizarea obiectivului specific al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, urmărind valorizarea capitalului uman prin investiția în formarea profesională a 200 de tineri NEETs, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. În egală măsură, prin investițiile pentru creștere și locuri de muncă, precum și prin reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială dintre regiunile țării noastre și media dezvoltării regionale la nivel de UE, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al POCU 2014-2020.

OBIECTIVE

Crearea şi dezvoltarea unui sistem de informare şi selectare a publicului ţintă din regiunea Sud – Est pentru a facilita identificarea de tineri NEETs şi direcţionarea acestora către SPO pentru profilare, iar complementar pentru a crea cadrul necesar selectării, integrării, motivării şi menţinerii în grupul ţintă a 400 de tineri NEETs (A, B, C, D – min. 200 din mediul rural (50%), min. 200 de etnie rromă (50%) şi min. 120 de tineri NEETs C şi D (30%), într-o perioadă de 24 de luni.

Dezvoltarea nivelului de competenţe a 200 de tineri NEETs (B ,C, D) din Sud-Est, înregistraţi, informaţi, consiliaţi şi profilaţi la SPO, cu accent pe cei din mediul rural (minim 100 de tineri NEETs, 50%), pe cei aparţinând minorităţii roma (minim 100 de tineri NEETs, 50%) şi pe şomerii de lungă durată, prin împletirea programului de formare profesională autorizat ANC cu programul de formare profesională neautorizat ANC, într-o perioadă de 20 de luni.

Ameliorarea accesului pe piaţa muncii pentru 400 de tineri NEETs (A, B, C, D) din Sud-Est, cu accent pe cei din mediul rural (200 de tineri NEETs, 50%), pe cei aparţinând minorităţii roma (200 de tineri NEETs, 50%), pe şomerii de lungă durată (40 de tineri NEETs, 20%) şi pe cei profilaţi în categoriile C şi D (120 de tineri NEETs, 30%), prin furnizarea de măsuri active integrate de ocupare (mediere, garanţia pentru tineret, acompaniament), într-o perioadă de 24 de luni.

Creşterea nivelului de ocupare pe cont propriu a 9 tineri NEETs (A), selectaţi dintre cei 28 de participanţi care au trecut anterior prin filtrul iniţierii în competenţe antreprenoriale şi au beneficiat de servicii personalizate de consiliere şi consultanţă în antreprenoriat, cu rezidenţa în regiunea Sud-Est, cu accent pe cei din rural şi pe cei aparţinând minorităţii roma, prin susţinerea antreprenoriatului, într-o perioadă de 24 de luni.

Dezvoltarea cadrului general pentru asigurarea inovării sociale, multiplicării, valorificării, transferabilităţii rezultatelor şi impactului proiectului, precum şi a durabilităţii serviciilor integrate de ocupare dedicate tinerilor NEETs din Sud-Est, într-o perioadă de 24 de luni, prin: Înfiinţare şi dezvoltare CRIS – Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est; Activare RISOD – Reţea de Iniţiative şi Suport Ocupaţional Durabil pentru tinerii NEETs din Sud-Est; Elaborare şi diseminare ghid de practici pozitive în domeniul ocupării forţei de muncă.

Untitled-1

ACTIVITĂȚI

A0. Managementul proiectului

A0.1 Managementul proiectului: planificare, modelare, monitorizare

A0.2 Informare și publicitate: vizibilitate proiect și finanțator, precum și alte activități administrative

A1. Direcționarea tinerilor NEETs din Sud-Est către SPO pentru înregistrare, informare, consiliere și profilare și selectarea în grupul țintă (A, B, C, D)

A1.1 Implementare campanie informare și promovare în rândul tinerilor NEETs din Sud-Est, pentru direcționare către SPO

A1.2 Selectare, integrare, motivare și menținere în grupul țintă a tinerilor NEETs din Sud-Est, după profilare la SPO (A, B, C, D)

A2. Furnizarea cursurilor de formare profesională autorizate ANC tinerilor NEETs din Sud-Est (B, C, D)

A2.1 Implementare program de formare profesională – autorizat ANC dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est (B, C, D)

A3. Furnizarea cursurilor de formare profesională neautorizate ANC tinerilor NEETs din Sud-Est (B, C, D)

A3.1 Implementare program de formare profesională – neautorizat ANC dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est (B, C, D)

A4. Intensificarea oportunităților de ocupare a tinerilor NEETs din Sud-Est prin servicii specializate de mediere (A, B, C, D)

A4.1 Medierea tinerilor NEETs din Sud-Est, prin metode și instrumente de lucru specializate (A, B, C, D)

A4.2 Ocuparea tinerilor NEETs din Sud-Est, prin asistare specializata (A, B, C, D)

A5. Creșterea ocupării pe cont propriu a tinerilor NEETs din Sud-Est prin activități de susținere a antreprenoriatului (A)

A5.1 Formare și consiliere în antreprenoriat, concurs selectare PA, mentorat, sprijin în înființarea noilor entități și semnare contracte de subvenție

A5.2 Acordare micro-granturi, implementare PA și monitorizare entități finanțate

A6. Sprijin pentru menținerea în câmpul muncii a tinerilor NEETs din Sud-Est prin activități de acompaniament (C,D)

A6.1 Sporirea circumstanțelor favorabile de menținere în câmpul muncii a tinerilor NEETs din Sud-Est prin acompaniament (C,D)

A7. Multiplicarea, valorificarea și transferabilitatea rezultatelor proiectului prin activități de inovare socială durabile și incluzive

A7.1 Înființare, activare și dezvoltare CRIS – Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă dedicat tinerilor NEETs din Sud-Est

GRUP ȚINTĂ

Criterii de eligibilitate

Au vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani

Nu urmează nicio formă de educație sau formare

Nu sunt ocupate pe piața muncii, având exclusiv statut de șomeri

Au domiciliul sau reședința în unul din cele 6 județe ale regiunii Sud-Est: Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea

Au fost înregistrate, informate, consiliate și profilate în prealabil de către Serviciul public de ocupare (SPO)

Metodologie selecție grup țintă

DESCARCĂ

Formular preînscriere în grupul țintă

COMPLETEAZĂ

Dosar înscriere în grupul țintă

Untitled-1

REZULTATE

1 x Plan operațional de management

24 x planificări lunare (minim)

24 x rapoarte de monitorizare, evaluare și control (minim)

24 x rapoarte identificare riscuri și măsuri atenuare (minim)

24 x ședinte cu echipa de proiect (minim)

1 x raport evaluare și monitorizare finală

Documente de monitorizare, evaluare, modelare și control a proiectului.

1 x set materiale personalizate cu respectarea MIV Instrumente Structurale 2014-2020

10 x afișe A3 la sediile Solicitantului (minim);

2 x roll-up-uri la sediile Solicitantului (minim);

2 x bannere/sigle vizibile;

1 x comunicat de presă lansare proiect;

1 x set monitorizare apariții presă comunicat închidere proiect

1 x website proiect;

1 x profil de social media pentru proiect;

000 x flyere de promovare a proiectului (minim);

100 x broșuri de promovare a proiectului (minim);

1 x campanie de promovare a proiectului prin instrumente online;

24 x articole publicate pe website-ul proiectului (minim);

1 x comunicat de presă închidere proiect;

1 x set monitorizare apariții presă comunicat închidere proiect;

1 x Grafic depunere prefinanțare, rambursare, plată actualizat periodic;

Cereri prefinanțare, cereri plată, cereri rambursare

24 x Rapoarte financiare (cash-flow, previziuni financiare etc.);

1 x Plan de achiziții actualizat periodic și dosare de achiziții;

1 x Arhivă letrică și electronică a proiectului

1 x Metodologie de informare și promovare pentru identificarea tinerilor NEETs

1 x Set de anexe pentru Metodologia de informare și promovare pentru identificarea tinerilor NEETs

Baze de date întocmite la nivel județean pentru identificarea tinerilor NEETs (actualizate periodic)

1 x comunitate virtuală „Societatea NEETs cu viitor – în rețea”

24 x Sesiuni campanie offline de informare a tinerilor NEETs (minim)

24 x Sesiuni campanie online de informare a tinerilor NEETs (minim)

anunțuri pe website-uri de profil pentru informarea tinerilor NEETs

anunțuri pe rețele de socializare pentru informarea tinerilor NEETs

centralizări, liste, evidențe, rapoarte progres

600 x tineri NEETs informați cu privire la beneficiile înregistrării și profilării la SPO și direcționați către SPO, cu acest scop

400 x tineri NEETs înregistrați,profilați,informați,consiliați de către SPO

1 x Metodologie de selectare, integrare, motivare și menținere a grupului țintă

1 x Set instrumente anexe Metodologie;

400 x tineri NEETs cu vârsta de 16-29 de ani din Sud-Est înscriși și selectați în GT, cf metodologiei

400 x dosare complete de înscriere și selectare în grupul țintă;

1 x Registru de evidență a grupului țintă înscris și selectat actualizat periodic;

24 x Rapoarte de înscriere, selectare și monitorizare grup țintă

Centralizări, materiale, planificări, fișe resursă proces selectare G.T

1 x Metodologie de acompaniere, stimulare prezență participanți și monitorizare program formare profesională autorizat ANC implementat prin servicii externalizate;

1 x set instrumente de lucru, anexe metodologice (actualizate periodic)

200 x dosare participanți cursuri formare (inițiere: 84 x particip. în 6 grupe; calificare niv. 2: 88 particip. în 4 grupe; calificare nivel 3: 28x particip./grupă în x 1 grupă).

200 x certificate absolvire/calificare

200 x subvenții acordate participanților la cursurile de formare

Planificări proces organizare, acompaniere, stimulare motivațională a prezenței cursanților, materiale și instrumente aferente.

Instrumente proces comunicare cu furnizorul de servicii formare profesională.

1 x Metodologie de organizare a programului de formare profesională neautorizat ANC – mobbing (vers. fin.)

1 x Set anexe, intrumente Metodologie (vers. fin.)

10 x Centralizatoare evidență grupe curs mobbing

200 x dosare participanți curs mobbing, în 10 grupe a câte 10 partiicip./grupă

10 x set documente formare neautorizată ANC (componente organizare, susținere, follow-up) – 1 set doc./grupă x 10 grupe

10 x set documente proces acompaniere cursanți și stimulare prezență – 1 set doc. /grupă x 10 grupe

10 x set documente proces evaluare și certificare participanți curs mobbing – 1 set doc./grupă x 10 grupe

1 x Metodologie de mediere prin informare și anexe

1 x Metodologie de mediere prin conectarea cererii cu oferta și anexe

6 x BZD oportunități angajare de la nivelul S-E pt. tinerii NEETs din G.T, actualizate periodic;

48 x sesiuni de grup de mediere prin informare (job club) pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă (minim);

400 x sesiuni individuale de mediere prin informare pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă (minim);

6 x secțiuni cu centralizarea oportunităților de angajare actualizate periodic și publicate pe webportalul locurilor de muncă, actualizate periodic;

1 x set de instrumente utile în căutarea unui loc de muncă pentru tinerii NEETs;

400 x tineri NEETs mediați prin informare și prin conectarea cererii cu oferta ;

400 x Fișe inițiale de analiză și proiecție profesională

400 x Planuri individuale de mediere

15 burse ale locurilor de muncă (minim)

1 x proces de potrivire (matching) a cererii (profilul angajatorilor) cu oferta (profilul candidaților tineri NEETs selectați în grupul țintă);

1 x proces de aplicare la oportunități de angajare disponibile pentru tinerii NEETs selectați în grupul țintă;

Planificări, materiale și instrumente suport necesare procesului de mediere.

1 x Metodologie de mediere prin ocupare pe piața muncii;

1 x Set de instrumente anexe pentru Metodologia de mediere prin ocupare pe piața muncii;

400 x tineri NEETs selectați în grupul țintă asistați în elaborarea CV-ului;

400 x tineri NEETs selectați în grupul țintă asistați în pregătirea pentru interviu;

176 x tineri NEETs ocupați pe piața muncii;

176 x adrese AJOFM – comunicare schimbare statut pe piața muncii tineri NEETs;

Planificări, materiale și instrumente suport necesare medierii prin ocupare.

5 x metodologii organizare program antreprenoriat și anexe

1 x proces curs competențe antreprenoriale organizat și derulat prin serv. Externalizate(centralizatoare, dosare înscriere ș.a)

28 x certificate absolvire particip. curs inițiere în competențe antreprenoriale

1 x proces servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat – serv. externalizate

28 x beneficiari servicii consiliere și consultanță în antreprenoriat

1 x proces organizare evaluare și selectare PA (proceduri, calendar, grile, structură, raport evaluare și selectare PA ș.a)

9 x PA evaluate și selectate (PA-incluzând un procent de minim 10% din valoarea micro-grantului alocat inovării sociale)

1 x proces servicii mentorat – servicii externalizate

9 x beneficiari servicii mentorat

9 x entități înființate

9 x contracte de subvenție semnate semnate de adm. Schemei de minimis și entitățile înființate

1 x Metodologie de acordare și monitorizare a micro-granturilor de minimis;

1 x Set de instrumente anexe pentru Metodologia de acordare și monitorizare a micro-granturilor de minimis;

9 x subvenții micro-grant de 15.000 Euro (126,50 lei lei) acordate 9 noi entități înființate de către antreprenorii selectați prin concurs din rândul tinerilor NEETs prin tranșa nr. 1 (maxim 75% din valoarea ajutorului de minimis) și tranșa nr. 2 (diferența până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locul/locurile de muncă asumat/e prin planul de afaceri)

108 x Rapoarte de monitorizare a celor 9 entități (9entitățix12 lunix 1 RM/lună) – minim

1 x grup de discuții antreprenori și alți stakeholderi (schimb experiențe în antreprenoriat)

1 x proces realizare conținut relevant grup discuții

Analize, rapoarte intermediare, vizite de monitorizare

1 x Metodologie privind programul de acompaniament;

1 x Set de instrumente anexe pentru Metodologia privind programul de acompaniament;

Minim 15 x verificări la fața locului în scopul validării cazurilor care au cea mai mare nevoie de serviciile de acompaniament;

15 x pachete servicii de acompaniament de 600 lei/lună acordate pentru 15 tineri NEETs pentru o perioadă de 6 luni;

35 x pachete servicii de acompaniament pentru 35 tineri NEETs (servicii de îndrumare pe parcursul procesului de integrarea socio-profesională), pe o perioadă de max. 3 x luni (cu acordul angajatorului);

1 x set rapoarte de monitorizare a impactului serviciilor de acompaniament asupra beneficiarilor.

1 x spațiu CRIS amenajat (resurse mat. proprii)

1 x set metodologii, proceduri și instrumente CRIS

1 x proces informare tineri NEETs din G.T ref CRIS

1 x sală lectură CRIS

1 x set fond documentar sală lectură ocupare

1 x grup suport (schimb experiențe)

12 x întâlniri/dezbateri grup suport (minim)

1 x proces colectare feedback periodic grup țintă

Articole, comunicate, newslettere elaborate și publicate

1 x Rețea de Inițiative și Suport Ocupațional Durabil (RISOD)

1 x set metodologii, proceduri, instrumente, fișe resursă etc. RISOD

1 x proces dezvoltare RISOD

5 x evenimente identificare entități partenere (minim)

5 x evenimente multiplicare rezultate proiect (minim)

1 x campanie de informare și conștientizare a publicului larg, cu accent asupra angajatorului, cu privire la importanța încadrării în muncă a tinerilor NEETs

1 x set metodologii, proceduri, instrumente și plan de campanie informare și conștientizare

1 x ghid de bune practici

1 x proces diseminare ghid de bune practici (minim 1000 exemplare diseminate)

INDICATORI

320
de participanți șomeri care participă la intervenția sprijinită de ILMT
96
de participanți șomeri de lungă durată care participă la intervenția sprijinită de ILMT
176
de persoane care obțin un loc de muncă
176
de participanți șomeri care primesc o ofertă de muncă
54
de participanții șomeri de lungă durată care primesc o ofertă de muncă
64
de participanți care participă la programe de educație continuă de formare
200
de participanții șomeri care urmează un program de educație/formare
40
participanți șomeri de lungă durată care obțin o calificare
9
persoane care încep o activitate independentă
Untitled-1

SERVICII ȘI BENEFICII

1. Servicii de informare

 1. prin mijloace online (Comunitatea virtuală – „Societatea NEETs cu viitor – în rețea
 2. prin mijloace offline sau mixt cu privire la:
 • procedura de înregistrare la nivelul SPO;
 • beneficii, avantaje privind înregistrarea la SPO;
 • metode de sprijin în gestionarea relației tinerilor NEETs cu funcționarii AJOFM;
 • oportunități oferite în cadrul proiectului.

4. Servicii de mediere și ocupare pe piața muncii

 • dezvoltarea Planului individual de mediere;
 • participarea la sesiuni de grup (job-cluburi) de mediere prin informare;
 • participarea la sesiuni individuale de mediere prin informare;
 • acces gratuit la oportunitățile de angajare publicate pe portalul de mediere;
 • acces gratuit la instrumente utile oricărui tânăr NEET aflat în căutarea unui loc de muncă;
 • participarea la sesiuni de mediere de tip burse ale locurilor de muncă;
 • participarea la sesiuni de mediere electronică prin instrumente digitale;
 • posibilitatea de aplicare a tinerilor NEETs la oportunitățile de angajare disponibile prin completarea unui formular, transmiterea CV-ului și programarea la interviu cu angajatorul;
 • participarea la simularea unor situații potențiale de interviu pentru a familiariza candidatul cu sistemul de recrutare și selecție și abordările utilizate în cadrul interviurilor.
 • asistarea candidaților în formalizarea ocupării pe piața liberă a muncii;
 • servicii de acompaniament constând în Servicii de asistență și Servicii de îndrumare.

2.Servicii de formare profesională autorizată ANC

2.1 Cursuri inițiere:

 • competențe digitale (6 grupe x 14 participanți/grupă) – 60 h/grupă.

2.2 Cursuri calificare nivel 2:

 • lucrător în comerț (1 grupă x 28 participanți/grupă) -360 h/grupă;
 • lucrător pentru estetica și igiena corpului omenesc; (1 grupă x 28 participanți/grupă); – 360 h/grupă;
 • agent de securitate (1 grupă x 20 participanți/grupă) – 360 h/grupă;
 • îngrijitoare bătrâni la domiciliu (1 grupăx12 participanți/grupă) – 360 h/grupă.                            

2.3 Cursuri calificare nivel 3:

 • operator introducere, prelucrare și validare date (1 grupă x 28 participanți/grupă) – 720 ore/grupă.

Beneficii suplimentare: Ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, fiecărui beneficiar i se va acorda o subvenție în cuantum de 5 lei/oră.

5. Servicii de formare, consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat

 • curs de competențe antreprenoriale și sesiuni de consiliere și consultanță în antreprenoriat pentru un număr de 28 de tineri NEETs;
 • sesiuni de mentorat pentru 9 antreprenori selectați ca urmare a concursului de evaluare și selectare Planuri de afaceri;
 • finanțarea cu câte 15.000 Euro (echivalentul în lei) a celor 9 antreprenori selectați;
 • monitorizarea implementării planurilor de afacere finanțate.

3.Servicii de formare profesională neautorizată ANC

Vizează pregătirea tinerilor NEETs pentru a face față provocărilor pieței muncii:

 • Expert în identificarea, prevenirea și combaterea fenomenului de mobbing la locul de muncă (20 de grupe de curs x 10 participanți / grupă) – 44 h/grupă.

6. Servicii de acces gratuit la resursele CRIS - Centrul de Resurse pentru Integrare Sustenabilă

 • resurse de sprijin, motivație, dezvoltare și networking;
 • acces gratuit la sala de lectură conținând fond documentar în domeniul ocupațional;
 • participare la întâlniri de tipul „grupuri suport”.

Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Contract nr. 18642/13.08.2021, SMIS 150659

Proiectul este implementat în perioada 16.08.2021 - 15.08.2023 de către Asociația Brahma. Valoarea totală a proiectului este de 3.256.445,63 lei din care 2.995.929,97 lei reprezintă cofinanțarea Uniunii Europene, 260.515,66 lei reprezintă cofinanțare națională și 0 lei reprezintă cofinanțare proprie a Beneficiarului. Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorului paginii web: Asociația Brahma